Storitve

  • vpisi stavb v kataster stavb
  • spremembe podatkov katastra stavb
  • svetovanje na področju zemljiškega katastra
  • izrisi tlorisov stavb ter prerisi obstoječih načrtov
  •  vpisi stavb v zemljiško knjigo
  • izvedba geodetskih izmer in storitev kot so ureditev meje, parcelacija, nova izmera, izravnava meje, določitev zemljišča pod stavbo, sprememba dejanske rabe zemljišč…; v sodelovanju s poslovnimi partnerji